# دست_به_سینه

دست به سینه

غــــــــــــــــــــــصه مراکـــــــــــــــشت...!!! وقتی نگاه سردت را دیــــــــــــــــــــــدم ، و دســـــــــــت به سینه ایستاده ای !!! من تمام راه را برای آغـــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... ! ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید