دلم را به روی عالم و آدم بسته ام؛

مگر دلبستگی همین نیست ...؟!